1. mongo.exe,命令行客户端工具。
2. mongod.exe,数据库服务程序。
3. mongodump.exe,数据库备份程序。
4. mongoexport.exe,数据导出工具。
5. mongofiles.exe,GridFS工具。
6. mongoimport.exe,数据导入工具。
7. mongorestore.exe,数据库恢复工具。
8. mongos.exe,貌似是性能检测工具。